Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Falla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Piotra Wawrzyniaka 20, 60-504 Poznań, REGON 362682364, NIP 7811916340, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579237.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.
 4. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie. W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika Administrator zobowiązany jest do wstrzymania przetwarzania danych osobowych, a także może odmówić dalszego świadczenia usług.
 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów realizacji Usługi, a jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celach otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika Serwisu mogą być:
  • Partnerzy biznesowi współpracujący z Administratorem lub wykonujący na jego zlecenie wysyłki marketingowej, z którymi zawiązano umowę powierzenia przetwarzania informacji.
  • Wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 8. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.